Content Marketing

  • Published :July 01, 2019
  • Client :Radius Theme
  • Category :,
  • Website :https://github.com
  • Share :

Project Details

เพื่อให้การตลาดเนื้อหาประสบความสำเร็จ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า กลยุทธ์เนื้อหา ( Content Marketing)มีความสำคัญในขั้นตอนนี้

How We Work

การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่ถูกใช้โดยหน่วยงานดิจิทัลเป็นหลัก เป็นวิธีสำหรับบริษัทในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเนื้อหาเนื่องจากจะสรุปว่าเนื้อหาประเภทใดที่ต้องสร้างสำหรับกลุ่มเป้าหมายประเภทใด และช่องทางใดที่ต้องใช้ ขั้นตอนการวางแผนนี้ยังช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วิธีการตลาดนี้ การสร้างเนื้อหาควรคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เน้นคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ

โดยทั่วไป วิธีการนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ดึงดูดผู้ชมที่มีความสนใจเป็นพิเศษ เราจึงใช้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับคุณ